مهندسی محیط زیست

تاریخچه مدیریت پسماند در ایران​

تاریخچه مدیریت پسماند در کشورهاي صنعتی به دهه 1930 برمیگردد، زمانی که پسماند مادهاي دورریز تصور می‌شد. از دهه 1970 میلادي بحث مدیریت پسماند در کشورهاي صنعتی به مرور توسعه یافت تا جایی که طی سالهاي 1980 و 1990 میلادي با تعریف توسعه پایدار به این نتیجه رسیدند که براي پاسخگویی نیازهاي نسل آینده با توجه به محدودیت منابع، نیاز به بررسی سه رویکرد اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی است.

اگرچه بیش از 100 سال از تأسیس اولین شهرداري در ایران می‌گذرد، توجه به بحث مدیریت پسماند طی چند دهه اخیر در کشور حائز اهمیت شده است. تا سال 1340 مردم و شهرداري به صورت مشترك وظیفه دفع و دور کردن زباله از مناطق مسکونی را بر عهده داشتند اما به دلیل افزایش جمعیت و تغییر نوع پسماند و افزایش میزان پسماند، نحوه دفع به صورت غیر بهداشتی انجام می‌شد و موجب بیماري و به خطر انداختن سلامت زیست محیطی و آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی می‌شد. در سال 1371 به جهت جلوگیري از انتشار بیماري‌هاي حاصل از دفع غیربهداشتی زباله، آئین‌نامه بهداشت محیط به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن شهرداي موظف به رعایت تنظیم روش‌هاي جمع‌آوري، حمل و دفع زباله‌هاي شهر طبق توصیه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است . در سال 1373 با هدف جلوگیري از آلودگی آبهاي زیرزمینی آئین‌نامه جلوگیري از آب به تصویب رسید. در سال 1374 قانون جلوگیري از آلودگی هوا به تصویب رسید که به موجب آن سوزاندن و انباشتن هرگونه زباله شهري و نخاله ساختمانی در معابر عمومی ممنوع است. در سال 1379 آئین نامه این قانون به تصویب رسید و در آن مراکز مجاز و مراکز درمانی را ملزم به استفاده از دستگاه زباله‌سوز جهت سوزاندن زباله‌هاي خود دانستند. این قوانین پراکنده موجب نابسامانی در بحث مدیریت پسماند شده بود، در نهایت به منظور انسجام‌بخشی به بحث مدیریت پسماند در سال 1383 قانون مدیریت پسماند به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون پسماندها بر حسب منابع تولیدي به انواع مختلفی دسته‌بندي می‌شوند:

  1. پسماند عادي: پسماندهایی که از فعالیت روزمره انسان در شهرها و روستاها به وجود می‌آید مانند پسماند شهري و نخاله ساختمانی.
  2. پسماند بیمارستانی: پسماندهاي عفونی و تولید شده در بیمارستانها و مراکز درمانی
  3. پسماند ویژه: پسماندهایی که داراي حداقل یکی از خواص سمی بودن، قابل اشتعال و انفجار بودن، بیماري‌زایی و داراي خاصیت خورندگی باشد، در این گروه قرار می‌گیرد. این گروه از پسماندها به مراقبت ویژه‌اي نیاز دارند.
  4. پسماند کشاورزي: پسماندهایی که در بخش کشاورزي تولید می‌شود .
  5. پسماند صنعتی: پسماندهایی که از فعالیت صنعتی تولید می‌شود.

طبق این قانون مهمترین دستگاه‌هاي اجرایی اثرگذار بر وضعیت مدیریت پسماندهاي تولیدي عبارتند از: وزارت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست.

زیرمجموعه‌های مهندسی محیط‌ زیست

به مشاوره نیاز دارید؟

متخصصین و مشاوران ما همواره جهت کمک و راهنمایی در خدمت شما خواهند بود.با ما در ارتباط باشید...

دانلود کاتالوگ