توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار عبارتست از توسعه‌اي که در طی آن نیازهاي نسل امروز بدون خدشه‌دار کردن منابع و امکانات نسل آینده برآورد شود. مدیریت پسماند از جمله اساسی‌ترین محورهاي توسعه پایدار است. در مدیریت پسماند شهري تمامی اهداف اجرایی، مالی و مهندسی دفع زباله باید با توجه به مسائل بهداشتی، اقتصادي و مهندسی محیط زیست مد نظر قرار بگیرد. با افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی میزان پسماندهاي شهري به مراتب افزایش یافته و مدیریت آنها راه حل خاص خود را می‌طلبد. اهداف اساسی در رویکرد توسعه پایدار عبارتست از کاهش تولید ضایعات، استفاده مجدد از پسماند، بازیافت پسماند، تولید انرژي از پسماندها و به طور کلی پذیرش سیاست‌هاي دراز مدت که منجر به کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست می‌شود.

زیرمجموعه‌های مهندسی محیط‌ زیست

به مشاوره نیاز دارید؟

متخصصین و مشاوران ما همواره جهت کمک و راهنمایی در خدمت شما خواهند بود.با ما در ارتباط باشید...

دانلود کاتالوگ